Hej ogarnięci !!!

Rekrutacja 2020/21

 I Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły

39-200 Dębica 
ul Słowackiego 9

tel.: 14 670 26 16,

fax: 14 676 45 15

        Profile oddziałów 

i
zasady rekrutacji

Więcej aktualnych informacji o szkole - kliknij

Oddział
Przedmioty rozszerzorzone
Języki obce
Liczba miejsc
Kierunek studiów do których
oddział przygotowuje
Chcesz wiedzieć
więcej ?
 A1  matematyka, fizyka

 j.angielski + 

j.niem lub j.hisz

 15  matematyka, fizyka, kierunki techniczne, inne,
 A2 matematyka, informatyka 

j.angielski +

j.niem lub j.hisz 

15  matematyka, informatyka,kierunki techniczne   
 B1

j.polski, historia,

biologia 

j.angielski+ 

j.hiszp. lub j.niem 

 15

prawo, filologia polska, historia,

archeologia, socjologia,

kulturoznawstwo, psychologia

 
 B2

j.polski, historia,

wiedza i społeczeństwie 

j.angielski+

j.hiszp. lub j.niem 

 15

prawo, filologia polska, historia,

archeologia, socjologia,

kulturoznawstwo 

 
 C1  geografia, jezyk angielski  j.angielski +
j.niem lub j.ros
15 

geografia, geologia,turystyka,

misjologia, geodezja i inne

 
 C2  geografia, matematyka j.angielski +
j.niem lub j.ros 
 15

geografia, ekonomia, marketing,

stosunki miedzynaodowe 

 
D1  biologia, j.polski, j.angielski

j.angielski+

j.franc lub j.niem 

15 

biologia, filologia polska, 

psychologia i inne 

 
 D2 biologia, chemia, j.angielski 

j.angielski+

j.franc. lub j.niem 

 15

medycyna, stomatologia, 

fizjoterapia, farmacja,chemia

kosmetologia 

 
biologia, chemia 

j.angielski +

j.franc. lub j.niem 

 30

medycyna, stomatologia,

fizjoterpia, farmacja, chemia

kosmetologia

 

 

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy  na rok szkolny 2020/2021


 Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w:

  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59,

  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)  Dz.U.2017.60

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r. poz. 586).

  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 21 marca  2017 r. poz. 610).

  • ZARZĄDZENIE nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkól ponadpodstawowych, do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.

 Zasady rekrutacji do szkoły:


 1.O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu zewnętrznego.

2.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.

3.W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

4.Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,   z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7.Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu zewnętrznego wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego                         mnoży się przez 0,35

2) matematyki                                  mnoży się przez 0,35

3) języka obcego nowożytnego      mnoży się przez 0,3

 

9. Przedmioty punktowane w poszczególnych oddziałach

a) oddział a: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, fizyka

b) oddział b: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, historia

c) oddział c: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, geografia

d) oddział d: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, biologia

e) oddział e: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, wyższa ocena z biologii lub chemii

10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.

11.Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół  pod nazwą vEdukacja Nabór. Jest on dostępny pod adresem https://podkarpacie.edu.com.pl

12. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły i podlega weryfikacji i akceptacji.

13.Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:

a)oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

b)oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

c)3 zdjęć w tym jedno przekazane w sposób elektroniczny tzn. nagrane na płycie CD lub DVD.

d)karty zdrowia ( po 1 września )

14. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:

a)kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

b)kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

c)ocena zachowania

d)procentowy wynik sumaryczny z egzaminu zwnetrznego

e)średnia z przedmiotów obowiązkowych

f)ocena z języka polskiego

g)ocena z języka obcego

15. Elementy procedury odwoławczej:

a) W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

b)W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c)W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d)W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e)Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

 Zasady przydziału do grupy językowej drugiego języka obcego

1. Dyrektor liceum przydziela dla każdej klasy dwa języki spośród: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski.

2. Uczniowie wybierają jeden z wymienionych w punkcie 1 języków.

3. W przypadku, gdy w klasie istnieją rozbieżności w liczebności grup drugiego języka obcego o przydziale do grupy językowej decyduje ogólna liczba punktów otrzymana w procesie rekrutacji.