Hej ogarnięci !!!

Najważniejsze terminy klasyfikacji uczniów w roku szkolnym 2019/2020

10 czerwca 2020r. - wystawienie przewidywanych ocen niedostatecznych

10 czerwca 2020r. -  wychowawca informuje skutecznie rodzica o przewidywanej ocenie niedostatecznej wysyłając powiadomienie poprzez dziennik elektroniczny; jesli wychowawca ma wątpliwość co do skuteczności takiego powiadomienia wykorzystuje inne możliwości (telefon)

10, 12 czerwca 2020r.uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do Dyrektora z pisemną prośbą o ustalenie wyższej niż przewidywana niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z danego przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny (§ 73 Statut szkoły)

15,16,17 czerwca 2020 terminy ewentualnych sprawdzianów wiadomości o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana niedostateczna


17 czerwca 2020r. - wystawienie pozostałych ocen pozytywnych  z przedmiotów i ocen z zachowania

17, 18 czerwca 2020r. - uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do Dyrektora z pisemną prośbą o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z danego przedmiotu poprzez dziennik elektroniczny (§ 73 Statut szkoły)

19, 22, 23  czerwca 2020r.- terminy ewentualnych sprawdzianów wiadomości o ustalenie oceny wyższej niż przewidywana