Hej ogarnięci !!!

Regulamin konkursu „Powiat dębicki – moja mała ojczyzna”

 

1. Cele konkursu:

 Poznawanie geografii, historii, folkloru, kultury i aktualnych wydarzeń w najbliższym otoczeniu ucznia (powiat dębicki).

Doskonalenie umiejętności zdobywania wiedzy, jej przetwarzania i prezentowania.

 2. Uczestnicy:

 Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu dębickiego.

Uczestników typują nauczyciele geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół, biorącychudział w konkursie.

Szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczniów.

Na konkurs uczniowie przychodzą z aktualną legitymacją szkolną i długopisem, po uprzednim dostarczeniu prezentacji (Por. punkt 6 d) niniejszego Regulaminu)

3.Terminy

Dokładny termin konkursu zostanie ogłoszony do 01.03.2020r. na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Dębicy (www.powiatdebicki.pl) i I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy (http://www.jagiello-debica.pl).

Przewidywany termin konkursu: druga połowa marca 2020 roku.

4.Organizatorzy

 • Powiat Dębicki – patronat Starosta Powiatu Dębickiego.
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

5.Wymagania

Znajomość geografii, historii i wydarzeń współczesnych dotyczących Ziemi Dębickiej.

Indywidualne przygotowanie przez uczestnika prezentacji dotyczącej wybranej miejscowości Powiatu Dębickiego oraz sylwetki absolwenta I LO w Dębicy i jej publiczna prezentacja.

Prezentacji dokonują tylko uczestnicy zakwalifikowani do części finałowej konkursu.

 

6.Przebieg konkursu

 a) Rejestracja zawodników:

            Rozpocznie się na godzinę przed przystąpieniem do rozwiązywania quizu.
W jej trakcie uczestnik losuje numer. Według wylosowanego numeru zajmuje miejsce
podczas pisania quizu oraz koduje się. Numery wyznaczają także kolejność dokonywania prezentacji.

 b) Quiz:

 Uczestnicy odpowiadają na 30 pytań dotyczących Ziemi Dębickiej (około 10 będzie dotyczyło geografii, około 10 historii, około 10 zagadnień aktualnych – folklor, kultura, życie polityczne). Spośród pytań pięć będzie dotyczyło I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

Za poprawną odpowiedź na pytanie można otrzymać 2 punkty.

Autorami pytań do quizu będą nauczyciele uczący w szkołach, zgłoszonych do konkursu.

Po zakończeniu quizu zaplanowana jest 30 minutowa przerwa, w czasie której jury oceni prace. Po ogłoszeniu wyników nastąpią prezentacje 10 do 15 uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki z quizu. Uczniowie będą podzieleni na dwie grupy  - szkoły podstawowe  szkoły ponadpodstawowe.

 c) Literatura i materiały:

 C.1. Następujące fragmenty monografii „Dębica. Zarys dziejów miasta i regionu”, praca zbiorowa pod red.J. Buszki i F. Kiryka, Kraków 1995.:

C.1.1. J. Lach, J. Kukulak, Środowisko przyrodnicze, s. 9-45.

C.1.2. L. Mroczka, Rok 1918 [w:] Dębica w latach drugiej niepodległości, s. 324-330.

C.1.3.Tenże, Awans do miasta powiatowego [w:] Op.cit., s. 370-373.

C.1.4. Tenże, Cud gospodarczy [w:] Op.cit., s.373-390.

C.1.5. Tenże, Szkolnictwo, oświata i kultura [w:] Op.cit., s. 390-422.

C.1.6. W. Bonusiak, Podczas wojny obronnej i okupacji niemieckiej, s. 449-450.

C.1.7. Tenże, Władze okupacyjne [w:] Op.cit., s. 453-462.

C.1.8. Tenże, Polityka ludnościowa [w:] Op.cit., s. 453-462.

C.1.9. Tenże, Burza i wyzwolenie Dębicy [w:] Op.cit., s. 498-501.

C.1.10. L. Pakuła, Fazy rozwojowe przemysłu w Dębicy, s. 603 – 626.

C.2. www.powiatdebicki.pl

C.3. www.debica.pl

C.4. www.pilzno.um.gov.pl

C.5. http://brzostek.pl

C.6.http://www.czarna.com.pl

C.7. www.ugdebica.pl

C.8. www.jodlowa.eu

C.9. www.zyrakow.pl

C. 10. Praca zbiorowa: „Cudze chwalicie swego nie znacie”….-Dębica i okolice (pozycja dostępna pod adresem:
http://jagiello-debica.edu.pl/index.php/cudze-chwalicie-swego-nie-znacie
 - W pozycji C.10. wszystkie materiały dotyczące geografii regionu i znaczna część materiałów dotyczących I LO w Dębicy.

d) Prezentacje:

 Do prezentacji zostanie dopuszczonych łącznie 10 - 15 uczestników z najwyższą liczbą punktów z quizu ( z uwzględnieniem podziału na grupę uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych)

 •  Prezentacja jest przygotowywana i prezentowana indywidualnie przez uczestnika przed przystąpieniem do konkursu. Na płytę CD podpisaną imieniem i nazwiskiem oraz nazwą szkoły, którą reprezentują, uczniowie nagrywają prezentację zapisaną w formacie ppt (tryb zgodności z programem Microsoft Office Power Point 2007 lub starszym). Ze względu na wymogi techniczne uczestnicy dostarczają płyty z prezentacjami do I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły na 2 dni przed rozpoczęciem konkursu. Organizatorzy uruchamiają płytę, sprawdzając poprawność oprogramowania w obecności reprezentanta/reprezentantów szkoły uczestniczącej w konkursie, a następnie zaklejają płyty w opisanej kopercie i przekazują Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego, który przechowuje zamknięte koperty w sejfie do czasu ogłoszenia wyników quizu.
 • Prezentacja składa się z 10-15 slajdów.
 • Uczestnik musi zaprezentować wszystkie slajdy w czasie od pięciu do siedmiu minut. Po siedmiu minutach prezentacja będzie przerywana przez komisję.
 • W prezentacji obowiązkowo muszą się znaleźć następujące slajdy:

a)      Slajd pierwszy to tytuł prezentacji i dane dotyczące uczestnika (imię, nazwisko, szkoła, klasa, imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu).

b)     Slajd(y) dotyczący(e) położenia administracyjnego i geograficznego (położenie na tle regionów geograficznych, sieci rzecznej, dróg) prezentowanej miejscowości.

c)      Slajd(y) dotyczący(e) wybranego elementu środowiska przyrodniczego (budowa geologiczna, rzeźba powierzchni, wody, gleby, szata roślinna, świat zwierzęcy) prezentowanej miejscowości.

d)     Slajd(y) dotyczący(e) jednego z absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego i jego działalności w jednej z dziedzin: nauka, kultura, gospodarka, działalność na rzecz innych, polityka.

           

 • Na slajdach mogą być prezentowane mapy, fotografie, wykresy, tabele, fotografie tekstów źródłowych. Informacje tekstowe dotyczą wyłącznie tytułu slajdu, tytułu prezentowanych materiałów i źródła (nie dotyczy to slajdu 1.).
 • Prezentacja nie może zawierać animacji i podkładu dźwiękowego.
 • Na slajdzie może znajdować się kilka ilustracji.
 • Uczniowie mają również obowiązek przygotować wydruk prezentacji w formacie A4 (jeden slajd na jedną kartkę A4), który oddają podczas rejestracji.
 • W przypadku niedotrzymania parametrów technicznych organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wyświetlenia ilustracji.
 • W ocenie prezentacji będą uwzględniane:
   1. wartość merytoryczna prezentacji,
   2. sposób prezentacji,
   3. umiejętność dysponowania czasem prezentacji.

  Za prezentację uczestnik będzie mógł otrzymać maksymalnie 40 punktów. Oceny będzie dokonywało czterech jurorów, każdy może przyznać od 0 do 10 punktów.

 e) Zakończenie konkursu:

Po zakończeniu prezentacji komisja ogłasza wyniki i wręcza nagrody laureatom i finalistom konkursu.

Dodatkowo – patron konkursu – Starosta Powiatu Dębickiego wręczy nagrodę specjalną, przyznaną najlepszej – jego zdaniem prezentacji, bez względu na liczbę punktów jakie otrzymała.

7.Sponsorzy nagród

            1. Starosta Powiatu Dębickiego

            2. Dyrektor I LO w Dębicy

            3. Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego I LO w Dębicy

      4. Przybyli goście

 8.Zgłoszenia do konkursu, zgody na przetwarzanie danych i rozpowszechnianie wizerunku:

8.1. Uczniów zgłaszają szkoły (nauczyciele), do których uczniowie uczęszczają. Zgłoszenia  w formie elektronicznej kierowane na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  będą one przyjmowane do 15 lutego 2020 r.

W zgłoszeniu należy podać nazwę szkoły, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz imiona i nazwiska uczniów biorących udział w konkursie.

 8.2. Zgodę rodziców (lub pełnoletniego uczestnika) na przetwarzanie danych osobowych  i udostępnienie wizerunku w celu prezentacji wyników konkursu należy dostarczyć w czasie rejestracji zawodników. Brak zgody równoznaczny jest z niedopuszczeniem do zawodów.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie ws danych osobowych - kliknij

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku - kliknij