Hej ogarnięci !!!

Statut I LO w Dębicy

STATUT

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W DĘBICY

 

Wydany na podstawie:

1. Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.  2016. 1943)

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. nr 61, poz. 624, ze zmianami)

4. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 357),

5. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 843).  

6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 

Tekst ujednolicony Statutu ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 21/2018/19 Rady Pedagogicznej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy  z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu  I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

 

                                                             SPIS TREŚCI

                                                                                                                                   str.

Rozdział I. Postanowienia ogólne  ……………………………………………………… 3

Rozdział II. Cele i zadania liceum ………………………………………………………  3

1. Publiczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży…………………………………..  3

2 .Czas trwania nauki …………………………………………………………………     …..  3

3. Przedmioty kierunkowe  ……………………………………………………………….   3

4. Programy nauczania przedmiotów   …………………………………………………    3

5. Tworzenie oddziałów dwujęzycznych   ………………………………………………   3

6. Działalność innowacyjna i eksperymentalna  ………………………………………  3

7. Cele i zadania liceum, wolontariat …………………………………  …….............   3

 

Rozdział III. Organy szkoły …………………………………………………………….  4

 1. 1.      Organy szkoły  ……………………………………………………………………  4
 2. 2.      Dyrektor szkoły – obowiązki  …………………………………………………..  4
 3. 3.      Rada Pedagogiczna  …………………………………………………………….  5
 4. 4.      Rada Rodziców ………………………………………………………………….   5
 5. 5.      Samorząd uczniowski   …………………………………………………………   6
 6. 6.       Rozstrzyganie konfliktów wewnątrz szkoły …………………………………   6
 7. 7.      Stanowiska wicedyrektorów  ………………………………………………….   7

 

Rozdział IV. Organizacja liceum  ……………………………………………………... 7

 1. 1.      Rok szkolny  ……………………………………………………………………… 7
 2. 2.      Organizacja  nauczania  ………………………………………………………. 7
 3. 3.      Podstawowa jednostka organizacyjna szkoły ………………………………. 7
 4. 4.      Opieka  nad uczniami przebywającymi w szkole  ………………………….. 7
 5. 5.      Wychowawstwo klasy  …………………………………………………………. 7
 6. 6.      Rodzice i nauczyciele – współdziałanie  …………………………………….. 8
 7. 7.      Współpracy z pedagogiem szkolnym  ………………………………………… 8
 8. 8.      Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych
           i wychowawczych 
 9. 9.      Praktyki pedagogiczne  ………………………………………………………  10
 10. 10.  Biblioteka szkolna   …………………………………………………………..  10
 11. 11.  Zadania nauczyciela  ………………………………………………………..  10
 12. 12.  Działalność stowarzyszeń i organizacji, …………………………………   11
 13. 13.  Udostępniania rodzicom przez szkołę informacji  ………………………  11

 

Rozdział V. Wewnątrzszkolne zasady oceniania   .................................................11

 1. 1.      Cel  oceniania wewnątrzszkolnego ………………………………………….. 12
 2. 2.      Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje  ……………………………………… 12
 3. 3.      Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych  …………………………………… 14
 4. 4.      Dostosowanie  wymagań edukacyjnych  ……………………………………. 14
 5. 5.      Klasyfikowanie śródroczne i roczne  ………………………………………… 14
 6. 6.      Skala ocen   …………………………………………………………………….  15
 7. 7.      Kryteria stopni  ………………………………………………………………… 16
 8. 8.       Ocena zachowania  …………………………………………………………… 17
 9. 9.      Wyniki klasyfikacji śródrocznej i rocznej  …………………………………  19

 

Rozdział VI. Zasady rekrutacji  ………………………………………………………… 21

 1. 1.      Postępowanie kwalifikacyjne  ………………………………………………….. 21
 2. 2.      Wiek uczniów …………………………………………………………………….. 22

 

Rozdział VII. Prawa i obowiązki ucznia  …………………………………………….. 22

 1. 1.      Prawa ucznia  ……………………………………………………………………. 22
 2. 2.      Obowiązki ucznia  ………………………………………………………………. 22
 3. 3.      Używanie telefonów  komórkowych  …………………………………………. 24
 4. 4.      Usprawiedliwienia nieobecności w szkole  …………………………………. 24
 5. 5.      Wyróżnienia ucznia  …………………………………………………………… .24
 6. 6.      Kary  ……………………………………………………………………………… 24
 7. 7.      Skreślenie  ucznia z listy uczniów  …………………………………………… .25
 8. 8.      Prawo odwołania się ucznia  …………………………………………………. 25

 

Rozdział VIII. Przepisy końcowe  …………………………………………………….. 25

 1. 1.      Sztandar szkoły i ceremoniał  …………………………………………………. 25
 2. 2.      Zmiany w statucie   …………………………………………………………….. 25

 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 

 § 1.1 Szkoła nosi nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły.

2. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

3. Siedzibą szkoły jest budynek wraz z działką przy ulicy Słowackiego 9 w Dębicy.

 

§ 2.1 Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Dębicy.

2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty

 

Rozdział II. Cele i zadania liceum

 

 § 3.1 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy zwane dalej liceum, jest publicznym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży.

 2. Czas trwania nauki wynosi 3 lata.

3. Przedmioty kierunkowe /2 – 4/ dla każdego oddziału ustala na początku nauki w szkole dyrektor
w porozumieniu z organami szkoły.

4. Programy nauczania przedmiotów o których mowa w ust. 3, ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, ustala się dla oddziału lub grupy uczniów z różnych oddziałów, uwzględniając ich zainteresowania oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły.

5. Za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne, w których nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: w języku polskim oraz w języku obcym nowożytnym, będącym drugim językiem nauczania. Nauczanie w oddziałach dwujęzycznych odbywa się na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

6. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną poprzez realizowanie autorskich programów nauczania, organizowanie klas autorskich oraz innych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 § 4. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w szkolnym programie wychowawczym, a w szczególności:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,

2. umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,

3. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie
o systemie oświaty,

4. sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

 § 5. Wymienione w § 4 zadania są realizowane w następujących działaniach:

1. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci, szkoła na życzenie rodziców organizuje naukę religii zgodnie z zarządzeniem MEN.

2. Szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej poprzez wychowanie patriotyczne, umożliwienie udziału w uroczystościach organizowanych przez związki wyznaniowe i religijne oraz w świętach narodowych.

3. Specjalistyczna pomoc pedagogiczna lub psychologiczna odbywa się zgodnie z wytycznymi zawartymi
w rozporządzeniu MEN z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Na wniosek Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej liceum zapewnia uczniom indywidualne nauczanie.

4. Rozwój zainteresowań uczniów szkoła realizuje poprzez udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych, kołach zainteresowań oraz indywidualnym toku nauki lub indywidualnym programie nauki.

5. Pomoc psychologiczna i pedagogiczna jest udzielana przy współpracy z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Dębicy.

6.Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych powinno być realizowane m.in. poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.

 Rozdział III. Organy szkoły

 §6.1 Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły

2) rada pedagogiczna

3) rada rodziców

4) samorząd uczniowski

 2. Dyrektor szkoły:

1) kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ja na zewnątrz,

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną
i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów maturalnych przeprowadzanych w szkole,

10) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

11) wydaje decyzje administracyjne w przypadkach określonych szczegółowo przepisami prawa,

12) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników,

13) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczniów.

14) dba o autorytet członków rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela

15) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jakości pracy szkoły

 3. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni

w szkole.

 4. Rada pedagogiczna:            

1) uchwala statut szkoły,

2) zatwierdza plan pracy szkoły,

3) podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

4) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

5) podejmuje uchwałę o przyjęciu programu wychowawczego i programu profilaktyki po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,

6) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 7) podejmuje uchwały w sprawie skreślania z listy uczniów,

8) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:     

1) organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2) projekt planu finansowego szkoły,

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień,

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 6. Działalność rady pedagogicznej określa regulamin.

 7. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Jej organizację oraz sposób działania określa regulamin.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, skierowanego do uczniów i realizowanego przez nauczycieli,

 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub

     wychowania szkoły,

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

7a.  Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.

 8. W szkole działa Samorząd Uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów szkoły. Samorząd uczniowski reprezentowany jest przez Radę Samorządu. Kandydaci do Rady Samorządu powinni mieć co najmniej dobrą ocenę z zachowania i pozytywną opinię wychowawcy klasy.

9. Członek Rady Samorządu może być odwołany z pełnionej funkcji przez Radę Pedagogiczną w przypadku rażącego naruszenia obowiązków ucznia lub otrzymania nieodpowiednie oceny z zachowania. Z wnioskiem o odwołanie może wystąpić Rada Samorządu, członek Rady Pedagogicznej, Rada Rodziców.

 10. Kadencja rad samorządów klasowych trwa przez okres jednego roku szkolnego, samorządu szkolnego przez okres dwóch lat. Wybory do samorządu odbywają się w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 11. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i z zachowania.

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie
z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 12. Konflikty wewnątrz szkoły są rozstrzygane wewnętrznie przez radę pedagogiczną  

a ostatecznie decyzję podejmuje dyrektor po konsultacji z w/w organami. Gdy stroną konfliktu jest dyrektor, rozstrzyga konflikt organ prowadzący.

13. Każdy organ szkoły jest zobowiązany do informowania o podjętych decyzjach pozostałe organy
w zakresie ich dotyczącym.

  §7.1 W szkole tworzy się stanowiska wicedyrektorów:          

a) ds. wychowawczych

b) ds. dydaktycznych

 Szczegółowy zakres działania określa dyrektor w przydziale czynności.

2. W przypadku zmian organizacyjnych, zmiany ilości klas, ilość stanowisk wicedyrektorów określa się
w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

 Rozdział IV. Organizacja liceum

 

 § 8. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Pierwszy semestr kończy się w najbliższy piątek po
3 stycznia. Szczegółowy kalendarz roku szkolnego planuje dyrektor na podstawie kalendarza roku szkolnego ustalonego przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

§ 9. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący w terminie ustalonym przez ten organ.

 

§ 10.1 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązujących, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

 § 11.1 Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć sprawuje nauczyciel.

2. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły sprawuje nauczyciel wraz z rodzicami zgodnie
z zatwierdzonym przez dyrektora planem wycieczek.

3. Podczas przerw młodzież przebywa w budynku lub na boisku szkolnym pod opieką nauczyciela zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora.

4. Wychowawcy klas pierwszych ułatwiają integrację wychowanków z uczniami klas starszych jak również zobowiązani są do zapoznania się z kartami informacyjnymi swoich uczniów.

5. Uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkoła zapewnia stałą bądź doraźną pomoc  w miarę możliwości finansowych oraz pomaga w uzyskaniu stypendiów.

 

 § 12.1 Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej "wychowawcą".

2. Wychowawstwo klasy przydzielane jest każdemu nauczycielowi w systemie rotacyjnym  na cały tok nauczania klasy o ile nie wystąpią szczególne przyczyny jego zmiany.

3. Dyrektor po zaopiniowaniu przez Rade Pedagogiczną może dokonać zmiany wychowawcy na wniosek uczniów i rodziców, po sprawdzeniu zasadności argumentów przedstawionych   na piśmie i podpisanych przez co najmniej 2/3 uczniów i radę klasową rodziców.

 

§ 13.1 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Informacje dotyczące zadań i zamierzeń szkoły i klasy przekazywane są poprzez wychowawcę.

2. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze są organizowane co najmniej 3 razy w roku. Rodzice mogą zażądać obecności na spotkaniu innych nauczycieli niż wychowawca.

3. Każdy nauczyciel ma obowiązek poinformowania o terminie konsultacji indywidualnych. Kontakt między nauczycielem a rodzicem zabezpiecza wychowawca.

 4. Wychowawca ma obowiązek informowania rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych

w klasie, przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania.

 

 § 14 Wychowawca we współpracy z pedagogiem szkolnym jest zobowiązany do zapoznania się
z warunkami uczniów mieszkających na stancjach, co najmniej dwukrotnie w ciągu roku odwiedzania ich
i utrzymywania kontaktu z właścicielem stancji.

 

§ 15.1 Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie,

2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

2. Wychowawca wymienione zadania realizuje poprzez indywidualne kontakty z uczniem, lekcje do dyspozycji wychowawcy, współpracę z nauczycielami uczącymi w jego klasie i koordynacją wspólnych działań, kontakty z rodzicami na zasadach określonych w § 13.

 

  3. Wychowawca korzysta z pomocy dyrekcji, doświadczeń nauczycieli i pedagoga szkolnego, ośrodków doradztwa pedagogicznego, poradni pedagogiczno – psychologicznych.

4. Wychowawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji dotyczącej klasy.

 

 § 16. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

2) biblioteki,

3) gabinetu pielęgniarki szkolnej,

4) urządzeń sportowych i rekreacyjnych,

5) pomieszczeń administracyjnych i gospodarczych.

 

§ 17 Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych  i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły i zaopiniowany przez radę pedagogiczną, na podstawie zatwierdzonego arkusz organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 § 18.1 Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może ustalić inny czas trwania godziny lekcyjnej, nie dłużej jednak niż 60 minut zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony
w tygodniowym rozkładzie zajęć.

 

§ 19 Dyrektor dokonuje podziału klasy na grupy zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

 

 § 20.1 Niektóre zajęcia obowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych a także podczas wycieczek i wyjazdów lub innej zaakceptowanej przez dyrektora formie.

2. Czas trwania zajęć wymienionych w ust. 1 ustala się zgodnie z § 18.2. Zajęcia o których mowa organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.

 3. Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych
z budżetu szkoły nie może być niższa niż 12 uczniów. Liczba uczestników zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej nie powinna przekraczać 12 osób.

4. Na zajęciach fakultatywnych organizowanych w grupach międzyklasowych, międzyoddziałowych
i międzyszkolnych liczba uczniów nie może być niższa niż 15.

5. 1) Dokumentacja zajęć w grupach międzyoddziałowych może być prowadzona w dziennikach nauczyciela zakładanych dla poszczególnych grup. Za prowadzenie dziennika miedzyoddziałowego odpowiedzialny jest jeden nauczyciel.

2) W dzienniku takim należy wpisać nauczany przedmiot, program nauczania, ilość godzin oraz dni,
w których odbywają się zajęcia. Dzienniki międzyoddziałowe wypełnia się według takich samych zasad co dzienniki dla oddziałów.

3) Nauczyciele prowadzący dzienniki międzyoddziałowe   nie później niż do końca tygodnia odnotowują nieobecności uczniów i tematy zajęć w dziennikach klasowych.

4) Przed zebraniami z rodzicami oraz przed klasyfikacją śródroczną i roczną nauczyciele przenoszą oceny (również klasyfikacyjne śródroczne i roczne) do dzienników klasowych.

5) Dzienniki międzyoddziałowe są zostawiane w pokoju nauczycielskim razem z dziennikami klasowymi.

6) Zabronione jest przekazywanie uczniom dzienników i arkuszy ocen.

 

§ 21 Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub - za jego zgodą – pomiędzy poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 

§ 22.1 Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice a także – za zgodą dyrektora – inne osoby.

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi szkolną bibliotekę, organizuje czytelnictwo uczniów oraz realizuje program ich przygotowania do korzystania z różnych źródeł informacji a także odpowiada za właściwy dobór księgozbioru, jego zabezpieczenia i utrzymania w należytym stanie.

5. Szczegółową działalność biblioteki określa jej regulamin.

 

§ 23.1 Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Zadania nauczyciela są w szczególności związane z:

1) odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

2) prawidłowym przebiegiem procesu dydaktycznego,

3) dbałością o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,

4) wspieraniem rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

5) bezstronnością i obiektywizmem w ocenie uczniów oraz sprawiedliwym traktowaniem wszystkich uczniów,

6) udzielaniem pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

7) doskonaleniem umiejętności dydaktycznych i podnoszeniem poziomu wiedzy merytorycznej.

 

§ 24.1 Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. Pracą zespołu klasowego kieruje wychowawca klasy.

2. Cele i zadania zespołu klasowego obejmują:

1) ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego,

2) uwzględniającego także programy nauczania przedmiotów w zakresie rozszerzonym,

 3) planowanie i monitorowanie realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych,

4) analizowanie postępów i osiągnięć ucznia z danego oddziału.

 

§ 25.1 Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe: języków obcych,
mat-fiz, języka polskiego, historii i wos, przyrodniczych, w-f  i  edb.

 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek tego zespołu.

3. Cele i zadania zespołu obejmują:

1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

3) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych i uzupełnieniu ich wyposażenia,

5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich , innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 4, Dyrektor w miarę potrzeb tworzy inne zespoły problemowo zadaniowe.

 

§ 26.1 W szkole mogą działać z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia   i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza wśród dzieci i młodzieży albo rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej szkoły.

2.1) Umożliwia się Samorządowi Uczniowskiemu, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmowanie działań z zakresu wolontariatu. Dla sprawnej koordynacji tych zadań Samorząd Uczniowski może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

2)Rada wolontariatu, jako organ szkoły funkcjonujący w regule dobrowolności,
 stanowi narzędzie do koordynacji zadań z zakresu wolontariatu, przez m.in.: diagnozowanie potrzeb społecznych w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły, opiniowanie oferty działań i decydowanie
o konkretnych działaniach do realizacji.

 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i organizacje o których mowa w ust. 1 wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności.

 

§ 26a Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

 

Rozdział V. Wewnątrzszkolne oceniania                   

§ 27 Wewnątrzszkolne  ocenianieopracowane zostało na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Dz.U.2015.843 z dnia 2015.06.18

 

§ 28.1 Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz  o postępach
w tym zakresie,

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach
w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-  -wychowawczej.

 

§ 29 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych
w szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według określonej skali;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskiwania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępachi trudnościach ucznia w nauce.

 

§ 29a Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

 

§ 30.1 Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. uchylony

4. Uczeń, może ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w następującym trybie:  

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się do dyrektora  z pisemną prośbą o ustalenie wyższej  niż przewidywana oceny rocznej najpóźnej w kolejnym dniu roboczym po uzyskaniu informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej. W podaniu uczeń lub jego rodzice  (opiekunowie prawni) określają o jaką ocenę uczeń bedzie się ubiegał.

2) nauczyciel przedmiotu ustala sposób i formę sprawdzenia poziomu wiedzy i  umiejętności uwzględniając wymagania edukacyjne o których mowa w ust. 1,

3)uwzględniając specyfikę przedmiotu, sprawdzenie poziomu wiedzu i umiejętności ucznia odbywa się w formie pisemnej lub/i ustnej. W przypadku zajęć z wychowania fizycznego egzamin może obejmować test sprawnościowy

4) dodatkowy sprawdzian wiadomości i umiejętności, odbywa sie w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż w ciągu kolejnyh trzech dni roboczych po złożeniu podania przez ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych)

5)sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia dokonuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły  nauczyciela takich samych bądź pokrewnych zajęć edukacyjnych.

6)uczeń uzyskuje ocenę, o którą się ubiega w przypadku gdy wynik egzaminu sprawdzającego ustalono na poziomie min. 90%

7)z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół

5. O uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania może ubiegać się uczeń w przypadku, gdy przedstawiona przez wychowawcę proponowana roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie uwzględnia wszystkich okoliczności lub zdarzeń mogących mieć wpływ na uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana.

6. Uczeń, o którym mowa w ust. 5, może ubiegać się o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w następującym trybie:

1) w ciągu dwóch dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zwracają się do wychowawcy           o ustalenie rocznej oceny wyższej niż przewidywana,

2) wychowawca uwzględniając nowe okoliczności, ponownie analizuje spełnianie przez ucznia kryteriów oceniania zachowania i ustala ocenę roczną,

3) ustalając wyższą od przewidywanej roczną ocenę zachowania wychowawca może  w uzasadnionych przypadkach ponownie zasięgnąć opinii u innych nauczycieli i uczniów.

 

 § 31.1 Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę uczniowi oraz jego rodzicom w formie ustnej oraz na pisemny wniosek rodzica złożony do dyrekcji szkoły w formie pisemnej (w ciągu dwóch tygodni od złożenia wniosku). Uzasadnienie oceny powinno być oparte na wymaganiach edukacyjnych danego przedmiotu.

3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione  (w terminie do dwóch tygodni) pisemne prace kontrolne są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

4. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne nauczyciel przechowuje do końca  roku szkolnego. Pozostają one do wglądu uczniów i rodziców na zasadach określonych przez nauczyciela.

 

§ 32.1 Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne  o których mowa w § 30 ust. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którgo stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym  z programu nauczania.

2. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.  

 

§ 33.1 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2a Uczniów posiadających zaświadczenia lekarskie, o których mowa w ust. 2 dyrektor szkoły może zwolnić z pierwszych lub ostatnich godzin wychowania fizycznego po otrzymaniu pisemnej prośby od rodzica zawierającej jego oświadczenie o przejęciu opieki nad uczniem.

3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową
z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

§ 34.1 Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej
w § 36, oraz oceny z zachowania.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w miesiącu styczniu.

3. Klasyfikowanie roczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio       w § 36 ust. 1 i § 37 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną. Adnotacja powinna znaleźć się w dzienniku lekcyjnym, w rubryce: „Uwagi”. Informację tę potwierdzić powinien podpis nauczyciela danego przedmiotu.

5. W przypadku przewidywanej niedostatecznej oceny  rocznej nauczyciel umieszcza odpowiednią adnotację w dzienniku w terminie 14 dni  przed konferencją klasyfikacyjną. Nauczyciel  informuje o tym wychowawcę, którypowiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) ucznialistem poleconym . 

 

 

6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 41 ust. 1.

 § 35 Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę
z zachowania – wychowawca klasy w oparciu o szczegółowe kryteria, po uwzględnieniu opinii innych nauczycieli.

 

§36.1 Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali:

1) stopień celujący – 6,

2) stopień bardzo dobry – 5,

3) stopień dobry – 4,

4) stopień dostateczny – 3,

5) stopień dopuszczający – 2,

6) stopień niedostateczny – 1.

 

2. Dopuszcza się stosowanie następujących skrótów:

1) celujący – cel,

2) bardzo dobry – bdb,

3) dobry – db,

4) dostateczny – dst,

5) dopuszczający – dp,

6) niedostateczny – ndst.

 

3. Przy wystawianiu ocen śródrocznychdopuszcza się stosowanie plusów   i minusów.

4. Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:

1) zakres wiadomości i umiejętności,

3) rozumienie materiału naukowego,

4) umiejętności stosowania wiedzy,

5) kultura przekazywania wiadomości.

 

5. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

1) Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który:

- startował w olimpiadach, zawodach, konkursach przedmiotowych i zajął punktowane miejsce w finale wojewódzkim;

- na lekcjach wykazuje się wiadomościami i umiejętnościami wykraczającymi poza program; - potrafi rozwiązać wiele problemów praktycznych i teoretycznych, nietypowych, innych niż na lekcjach;

 - jest twórczy;

- rozwija swoje uzdolnienia;

2) Ocenę bardzo dobrą może otrzymać uczeń, który:

- posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania;

- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami;

- samodzielnie rozwiązuje problemy zadane przez nauczyciela, inne niż przykłady pokazywane
i rozwiązywane na lekcji;

3) Ocenę dobrą może otrzymać uczeń, który:

- poprawnie i samodzielnie rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne z danego przedmiotu;

 - jego wiadomości i umiejętności pozwalają mu na zrozumienie większości materiału;

4) Ocenę dostateczną może otrzymać uczeń, który:

- opanował podstawowe wiadomości z przedmiotu;

 - rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasami przy pomocy nauczyciela;

5) Ocenę dopuszczającą może otrzymać uczeń, który:

- pracuje przy pomocy nauczyciela, korzysta z jego uwag i wskazówek;

 - potrafi rozwiązać proste zadania z danego przedmiotu;

- jest w stanie nadrobić zaległości w trakcie dalszej nauki;

6) Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który:

- nie potrafi rozwiązywać prostych zadań nawet przy pomocy nauczyciela;

 - nie opanował minimum podstawowych wiadomości i umiejętności z danego przedmiotu,  co uniemożliwia mu dalsze zdobywanie wiedzy

 6, Szczegółowe kryteria na poszczególne stopnie opracowują komisje przedmiotowe.

7. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru co najmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej. Ponadto: przynajmniej dwie oceny np. z prac pisemnych w przypadku jednej godziny

lekcyjnej tygodniowo, trzy oceny w przypadku dwóch godzin, w pozostałych przypadkach   co najmniej cztery oceny.

 8. Prace klasowe, kartkówki (obejmujące materiał z ostatnich lekcji), wypowiedzi ustne są obowiązkowe.

 9. Uczeń może poprawiać ocenę ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem. Sposób i formę poprawy oceny ze sprawdzianu ustala nauczyciel. W przypadku gdy uczeń opuścił zadanie klasowe z przyczyn usprawiedliwionych, ma prawo w ciągu dwóch tygodni napisać zaległą pracę. Dokładny termin ustala nauczyciel.

10. Uczeń nie może poprawiać ocen ze sprawdzianów na tydzień przed terminem klasyfikacji.

11. Kartkówki, odpowiedzi ustne nie podlegają poprawie.

12. Uczniowie reprezentujący szkołę w olimpiadach, konkursach, zawodach w czasie przygotowywania się do w/w konkursów powinni mieć możliwość zaliczania prac pisemnych w terminie późniejszym.

13. Uczestnicy drugiego etapu i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz finaliści, laureaci konkursów ogólnopolskich otrzymują ocenę najwyższą na semestr, w którym odbyły się zawody.

 14. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata bądź finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 § 37.1 Ocena z zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

1) funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym i pozaszkolnym,

2) respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.

 

3)Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące

podstawowe obszary:

a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

c) dbałość o honor i tradycje szkoły;

d) dbałość o piękno mowy ojczystej;

e) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

f) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

g) okazywanie szacunku innym osobom.

 

2. Ocenę z zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali:

1) wzorowe,

2) bardzo dobre,

3) dobre,

4) poprawne,

5) nieodpowiednie,

6) naganne.

 

3. Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy. Przy ustalaniu oceny wychowawca bierze pod uwagę samoocenę ucznia oraz opinię zespołu klasowego a także udokumentowane wpisem w dzienniku opinie innych nauczycieli i pracowników szkoły.

4. Ocena z zachowania jest jawna dla ucznia i jego rodziców (opiekunów).

5. Uczniowie o ocenie z zachowania są informowani na tydzień przed konferencją klasyfikacyjną.

6. Ustala się następujące kryteria oceny z zachowania:

1) Ocena z zachowania uwzględnia pozytywne i negatywne strony zachowania ucznia wg ustalonej punktacji. Przy ustalaniu oceny rocznej bierzemy pod uwagę zachowanie w ciągu całego roku szkolnego
(z uwzględnieniem punktacji)

2) Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 100 punktów kredytu.

3) Punkty dodatnie otrzymuje uczeń, który spełniania wszystkie wymagania szkolne, wyróżnia się na tle klasy kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, rozwija własne zainteresowania.

 

 

Formy aktywności ucznia (+)

Limit punktów

Udział w olimpiadach i konkursach

0 - 45

Wysoka kultura osobista

0 - 20

Wzorowa frekwencja

0 - 30

Wykazuje inicjatywę na rzecz klasy, szkoły, środowiska:

0 - 30

 

4) Punkty ujemne otrzymuje uczeń, który nie wywiązuje się z obowiązków:

 

Przejawy zachowań negatywnych (-)

Limit punktów

przeszkadzanie na lekcjach

5

niewykonywanie poleceń nauczyciela lub innego pracownika szkoły

5

aroganckie odezwanie się do nauczyciela lub innego pracownika szkoły, wulgarne słownictwo

10

nieodpowiednie zachowywanie się w czasie imprez szkolnych

1 - 20

nieusprawiedliwione nieobecności

5

nieusprawiedliwione spóźnienia

1

nieodpowiedni dla ucznia wygląd

2 - 5

niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

2

niszczenie mienia szkoły i kolegów

20

brak kultury i powściągliwości we wzajemnych kontaktach

5

udział w negatywnych grupach nieformalnych

30

uleganie nałogom

20 - 40

niewłaściwe zachowanie się na imprezach pozaszkolnych

20 - 40

 

 

5) W szczególnych przypadkach łamania statutu szkoły i regulaminu uczniowskiego dyrektor szkoły ma prawo ukarania ucznia punktami ujemnymi / 0 – 50 pkt./

6) Semestralną ocenę z zachowania wystawia wychowawca biorąc pod uwagę liczbę punktów:

a) powyżej 160 - wzorowe

b) 141 – 159 - bardzo dobre

c) 101 – 140 - dobre

d) 70 – 100 - poprawne

e) 31 – 69 - nieodpowiednie

f) poniżej 30 - naganne

7) Uczeń otrzymuje najniższą ocenę z zachowania w przypadku udowodnienia mu takich wykroczeń, jak:

a) picie alkoholu i przebywanie w szkole w stanie wskazującym na spożycie alkoholu,

b) używanie lub handel środkami odurzającymi,

c) znęcanie się nad słabszymi,

d) kradzież,

e) fałszowanie dokumentów, podpisów,

8) Zachowania wzorowego nie może otrzymać uczeń, który rażąco naruszył kryteria oceny z zachowania przez:

a) aroganckie zachowanie się wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły,

b) używanie wulgarnego słownictwa,

c) ma więcej niż jedną godzinę nieusprawiedliwioną.

9) W klasie programowo najwyższej przy ustaleniu rocznej oceny z zachowania wychowawca uwzględnia działalność i osiągnięcia ucznia z całego okresu nauki

w szkole.

7. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

8. Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

 

 § 38 Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna w miarę możliwości stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizację zajęć wyrównawczych na poszczególnych poziomach edukacyjnych             (w miarę posiadanych środków).

 

 § 39.1 Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców /prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje także uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji i nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego oraz liczbę zdawanych jednego dnia egzaminów powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

7. 1)W przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się ucznia na egzamin klasyfikacyjny rada pedagogiczna upoważnia dyrektora szkoły do wyznaczenia dodatkowego terminu. Uczeń który ponownie
z przyczyn nieusprawiedliwionych nie zgłosi się do egzaminu podlega skreśleniu z listy uczniów.

 2)W przypadku usprawiedliwionego niestawienia się ucznia na egzamin klasyfikacyjny dyrektor szkoły  wyznacza dodatkowy termin egzaminu klasyfikacyjnego.

 8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności: imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 5, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz uzyskane oceny. Protokół stanowi załącznik  do arkusza ocen ucznia.

9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

§ 40.1 Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem przepisu § 32, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2, oraz § 43.9. 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę.

 

§ 41.1 Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem ust. 2 i § 42.

2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego,
z zastrzeżeniem § 42 i § 43.

3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna z zastrzeżeniem § 42. § 42.1 Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają. że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone           w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która podejmuje działania przewidziane przepisami prawa.

 

§ 43.1 Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej oraz wychowania fizycznego,                z których egzamin powinien mieć przed wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne,  z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu  z dyrektorem tej szkoły .

6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

9. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej, ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 § 44.1 Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne oceny klasyfikacyjne. 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 45 Dopuszcza się stosowanie przedmiotowych zasad oceniania, zgodnych z wewnątrzszkolnym ocenianiem.

Rozdział VI. Zasady rekrutacji

 

§ 46.1 Liceum przyjmuje do klasy pierwszej kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum, w ramach limitów ustalonych przez organ prowadzący.

2. Przyjęcie kandydatów następuje w ramach postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego przez Szkolną Komisję Rekrutacyjno-Kwalifikacyjną powołaną przez dyrektora szkoły.

3. Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy. Limit miejsc zostaje obsadzony przez kandydatów wg liczby uzyskanych punktów.

4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych:

1) za egzamin gimnazjalny – 50 punktów za każdą część /max 100 pkt/

2) za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych:

a) język polski

 b) matematyka

c) oraz dwóch przedmiotów, których wyboru dokona sam kandydat spośród następujących zajęć edukacyjnych:

- biologia,

- historia,

- geografia,

- fizyka,

-chemia,

- język obcy (w wypadku gdy uczeń uczył się dwóch języków obcych może

wybrać tylko jeden).

 3) Oceny zostaną przeliczone w następujący sposób /max 80 pkt/:

 a) celujący - 20 pkt

 b) bardzo dobry - 16 pkt

c) dobry - 12 pkt d) dostateczny - 8 pkt

4) za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie /max 20 pkt/

 

5. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są niezależnie od wymienionych wyżej kryteriów.

 6. Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego o wprowadzenie innych bądź dodatkowych kryteriów

 

 § 47 Do szkoły uczęszczają w zasadzie uczniowie od 16 roku życia, po ukończeniu gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.

 

 Rozdział VII. Prawa i obowiązki ucznia

 

 § 48 Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochroną i poszanowanie jego godności,

3) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

6) rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów,

7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

8) pomocy w przypadku trudności w nauce,

9) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego,

10) korzystania z pomocy szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych,

11) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządu oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole,

12) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej pod patronatem Samorządy Szkolnego, Rady Rodziców lub wychowawcy zgodnie  z możliwościami organizacyjnymi i za zgodą dyrektora szkoły,

13) uczestniczenia w wycieczkach, zajęciach adaptacyjnych, obozach naukowych i innych organizowanych przez liceum,

14) odpoczynku w czasie przerw pomiędzy lekcjami oraz w okresie ferii i przerw świątecznych.

 

§ 49.1 Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły,  a zwłaszcza dotyczących:

 

1) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności oraz systematycznego przygotowywania się do lekcji,

2) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli

i innych pracowników szkoły,

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

4) dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

5) dbać o higienę osobistą, estetykę ubioru i wyglądu zewnętrznego oraz nosić odpowiedni strój (ubiór zakrywający ciało, ogólnie przyjęty w instytucjach publicznych, w sytuacjach kontrowersyjnych rozstrzyga wychowawca), podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój wizytowy,

6) postępować w sposób godny o odpowiedzialny, dbać o dobre imię i poszanowanie tradycji naszego liceum,

7) przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania, użyczania
i sprzedawania narkotyków i innych środków odurzających,

8) szanować wspólne dobro, sprzęt szkolny, pomieszczenia lekcyjne, rzeczy własne i kolegów.

Za zniszczenia powstałe na terenie liceum odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) i uczeń pełnoletni.

 

 

2. Podczas wszystkich zajęć edukacyjnych uczniowie biorący w nich udział mają wyłączone telefony komórkowe i inne urządzenia telekomunikacyjne i elektroniczne:

1) w przypadku stwierdzenia naruszenia powyższej zasady, nauczyciel ma prawo odebrać uczniowi telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne i przekazać go do sekretariatu szkoły. Telefon lub urządzenie odbiera w sekretariacie rodzic (prawny opiekun) ucznia,

2) telefon do celów dydaktycznych można używać na zajęciach edukacyjnych tylko za zgodą nauczyciela prowadzącego te zajęcia.

 3.Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności w szkole jest zaświadczenie lekarskie lub prośba rodziców(opiekunów prawnych). Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach szkolnych odbywa się na następujących zasadach:

1) Każda nieobecność, również na pojedynczych lekcjach jest usprawiedliwiana przez rodziców w terminie 2 tygodni  poprzez wpis w zeszycie usprawiedliwień ucznia lub innej formie ustalonej wcześniej z rodzicami . Usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy.

2) W przypadku dłuższej nieobecności rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawcę o przyczynie nieobecności już w trakcie jej trwania. Jeśli wychowawca ma wątpliwości co do przyczyny nieobecności, informuje o tym fakcie pisemnie rodziców prosząc o dokładne wyjaśnienia.

3) Uczeń pełnoletni ma prawo przedkładać usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach szkolnych w terminie do 2 tygodni. Usprawiedliwienie powinno mieć formę pisemną  w zeszycie usprawiedliwień
 i zawierać uzasadnienie. Decyzję o usprawiedliwieniu nieobecności podejmuje wychowawca.

4. Wychodzenie uczniów poza teren liceum przed zakończeniem ostatniej lekcji jest zabronione.

 

§ 50.1 Wobec uczniów, którzy wzorowo wypełniają swoje obowiązki, godnie reprezentują szkołę mogą być stosowane nagrody:

1) wyróżnienie wobec klasy przez wychowawcę,

2) wyróżnienie wobec rodziców przez wychowawcę,

3) wyróżnienie przez dyrektora wobec szkoły,

4) wręczenie świadectwa /dyplomu dojrzałości/ z wyróżnieniem,

5) umieszczenie na tablicy "Najlepszych absolwentów",

6) nagrody rzeczowe,

7) wręczenie listu gratulacyjnego.

 

2. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu uczeń może zostać ukarany:

1) upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez wychowawcę klasy,

2) upomnieniem wobec klasy przez wychowawcę,

3) pozbawieniem przez wychowawcę pełnionych w klasie funkcji,

4) upomnieniem w indywidualnej rozmowie przez dyrektora,

5) upomnieniem wobec całej młodzieży przez dyrektora,

6) pozbawieniem pełnionych na forum szkoły funkcji,

7) zakazem uczestniczenia w niektórych imprezach szkolnych,

8) przeniesieniem do innego oddziału,

9) przeniesieniem do innej szkoły

10) skreśleniem z listy uczniów.

 

3. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów, po zasięgnięciu opinii Samorządu Szkolnego, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, w przypadku:

1) posiadania, rozprowadzania lub spożywania napojów alkoholowych,

2) posiadania, używania lub rozprowadzania środków odurzających,

3) zastraszania, wymuszania, zastosowania przemocy fizycznej i psychicznej,

4) umyślnego i celowego niszczenie lub kradzieży mienia szkoły,

5) wykroczeń zagrażających życiu i zdrowiu innych członków społeczności szkolnej,

6) uczestniczenie w zajęciach organizowanych przez szkołę w stanie nietrzeźwym albo pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających,

7) fałszowanie dokumentów szkolnych,

8) nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole (ponad 50 godzin nieusprawiedliwionych)

9) za powtarzające się łamanie zasad współżycia społecznego i podstawowych obowiązków ucznia wobec braku poprawy.

 

4. Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców /prawnych opiekunów/ ucznia o przyznaniu mu nagrody lub zastosowaniu wobec niego kary. Wychowawca odnotowuje przyznanie nagrody lub zastosowanie kary w dzienniku klasy.

5. Uczniowi przysługuje prawo odwołania od kary poprzez wychowawcę do dyrektora szkoły w terminie
7 dni.

6. Uczeń oraz jego rodzice /prawni opiekunowie/ zostają poinformowani o wszczęciu postępowania zmierzającego do skreślenia z listy uczniów. Uczeń może wskazać rzecznika obrony ( pedagog szkolny).

 

Rozdział VIII. Przepisy końcowe

 

§ 51.1 Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał.

3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 52 Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 §52a  Dyrektor szkoły jest upoważniony do publikowania, w drodze własnego zarządzania, tekstu jednolitego statutu szkoły.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 roku.

Tekst jednolity obowiązuje od dnia 1 września 2015 roku.

 

Tekst jednolity obowiązuje od dnia 1 września 2017r.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Dziennik elektroniczny

Szukaj