Hej ogarnięci !!!

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII OD 1 WRZEŚNIA 2020R. W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W DĘBICY

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwione jest korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. Rodzic/Prawny opiekun  może wejść z uczniem na teren szkoły, przy czym zachowane muszą być zasady:
  -1 opiekun z uczniem
  -dystans od innych osób min. 1,5 m
  -stosowanie się do przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.
 3. Osoby z zewnątrz (bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) obowiązkowo stosują środki ochronne: osłona ust i nosa oraz dezynfekcję rąk oraz poruszają się w wyznaczonych obszarach zachowując dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m.
 4. Każda osoba wchodząca na teren szkoły może podlegać pomiarowi temperatury z wykorzystaniem termometru bezdotykowego. Pomiar temperatury osoby niepełnoletniej odbywa się na podstawie  zgody rodzica/opiekuna prawnego. Należy wcześniej uzyskać takie zgody od wszystkich rodziców/opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich.
 5. U osób, których wynik pomiaru temperatury będzie powyżej  38 ⁰C należy stosować procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem.
 6.  Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i zapewnić min. 2 m odległości od innych osób oraz niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów (wg wcześniej ustalonego sposobu) o konieczności odebrania ucznia ze szkoły. Należy przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 7. Na ternie szkoły zostaje wymuszony sposób przemieszczania się uczniów podczas przerw, a uczniowie w miarę możliwości pozostają podczas przerw w salach lekcyjnych. Należy unikać większych skupisk uczniów, zachowując dystans przebywających na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych. We wszystkich pomieszczeniach wspólnych ( korytarze, toalety, biblioteka, czytelnia, sekretariat, szatnia) obowiązuje bezwzględne zasłanianie ust i nosa przy użyciu masek lub przyłbic!
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu.
 9. Przedmioty, sprzęty i przybory wykorzystywane podczas zajęć podlegają czyszczeniu i dezynfekcji.
 10. Czystość urządzeń sanitarno-higienicznych utrzymywana jest na bieżąco z użyciem detergentu. Nauczyciele dyżurujący odpowiadają za zachowanie dystansu społecznego w toaletach.
 11. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi ze sobą. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy np. niepotrzebnych książek,  maskotek i itp..
 12. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga podlegają myciu detergentem co najmniej po każdym dniu zajęć.
 13. Wszystkie pomieszczenia szkolne, w których przebywają uczniowie są na bieżąco wietrzone.
 14. Uczniowie korzystają z szatni zgodnie z przygotowanym do tego celu przydziałem pomieszczeń. Nauczyciele dyżurujący odpowiadają za zachowanie dystansu społecznego w szatni.
 15. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych są identyczne jak  zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych.
 16. Zasady korzystania z biblioteki, czytelni, gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz sal sportowych określają odrębne przepisy szczegółowe będące załącznikami do tej procedury.
 17. Organizowanie wyjść grupowych i wycieczek szkolnych musi każdorazowo uzyskać zgodę dyrektora szkoły ze względu na sytuację epidemiczną. Zaleca się nieplanowanie wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.
 18. Po opuszczeniu budynku szkoły uczniowie zobowiązani są bezzwłocznie opuścić teren szkoły.
 19. W czasie pracy szkoły prowadzony jest rejestr wejść i wyjść wszystkich osób, poza uczniami i pracownikami.

 

POSTĘPOWANIE  W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW SZKOŁY

 1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, stosowane będą rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia.

3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i podjąć adekwatne działania.

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. Pracownika należy odizolować w wyznaczonym pomieszczeniu.

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddany zostaje gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami. Powierzchnie dotykowe podlegają dezynfekcji. Pozostałe czynności są zgodne z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 6.W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosujemy się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 7.Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwracać się do  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.