Hej ogarnięci !!!

BIP

Zawiadomienie o Sposobie Załatwienia Petycji

Dębica, dnia 24 października 2019r.

Fundacja Rozwoju Obrotu

Bezgotówkowego

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13

00-412 Warszawa

Zawiadomienie o Sposobie Załatwienia Petycji

W odpowiedzi na wniosek, który wpłynął w dniu 22 października 2019 r. w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i odrębną Petycję - w jednym piśmie – na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP, I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy, zwany dalej I LO udziela odpowiedzi na wskazane we wniosku pytania.

 Ad. Pkt 1) Na dzień złożenia w/w wniosku I LO nie pobiera od Interesantów/Podatników jakichkolwiek płatności, zatem zbędna jest płatność bezgotówkowa przy użyciu terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych. Natomiast I LO dokonuje płatności przelewowe (wynagrodzenia, opłaty za media i inne) za pomocą rachunku bankowego.

Ad. Pkt 2) W związku z brakiem pobierania opłat od Interesantów/Podatników nie są wymagane wdrożenia tego typu ułatwień w dokonywaniu płatności przez Interesantów/Podatników w I LO, co oznacza, że pkt 2-5 nie dotyczy naszej Szkoły.

Ad. Pkt-y 6) i 7) Osobami upoważnionymi do dokonywania przelewów bankowych w I LO są:

Wiesław Ostafin – Dyrektor

Ludmiła Stelmach – Kołodziej – Wicedyrektor

Katarzyna Gleń – Główny księgowy

Joanna Kurzawa – specjalista ds. kadr i płac,

 kontakt: e-mail: liceum@jagiello-debica.edu.pl , tel. 14 6702616, NIP: 872-220-99-72

Ad 1P. W I LO nie ma konieczności wdrożenia procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych – według w/w wyjaśnień.

Ad 2P. Nie dotyczy. W odniesieniu do obecnie panującego w Szkole stanu faktycznego.

Ad 3P. Nie dotyczy. I LO nie posiada podległych jednostek.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ustawyz dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt. 4 art. 10 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), I LO udziela odpowiedzi na rozpatrzoną petycję i zawiadamia podmiot wnoszący o sposobie jej załatwienia. Uznaje się, że wniesiona petycja dotycząca dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych zasługuje na uwzględnienie. Petycja podmiotu wnoszącego wpłynęła do tut I LO w dniu 22 października 2019 r., została zamieszona na stronie internetowej, za zgodą podmiotu składającego.

I LO nie pobiera od Interesantów/Podatników płatności, co oznacza, że brak jest obrotu gotówkowego w Szkole. Płatności dokonuje w formie przelewów za pomocą rachunku bankowego. Wobec powyższego nieuzasadnione jest wdrażanie jakichkolwiek procedur pod kątem płatności.

 Z poważaniem

Dyrektor

Wiesław Ostafin

PETYCJA FUNDACJI ROZWOJU OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870) do Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Dębicy wpłynęła w dniu 18 października 2019r. petycja dotycząca dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów – dot. płatności bezgotówkowych od podmiotu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego, ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13, 00-412 Warszawa.

Petycję zamieszcza się na stronie internetowej I Liceum, za zgodą podmiotu składającego i zawierającą scan petycji.

Przedmiotowa petycja zostanie rozpatrzona zgodnie z art. 10 ust. 1 wyżej cyt. ustawy.

pobierz petycję

 

Ogłoszenie o konkursie

pobierz załącznik

Ogłoszenie o konkursie

Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020
NR RPK.09.02.00-IP.01-18-018/17

 

Ogłaszający konkurs:

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

ul. Słowackiego 9

39 – 200 Dębica

NIP: 872 220-99-72

REGON: 691682010

Strona internetowa: www.jagiello-debica.edu.pl

I. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2014 r. poz. 1146) I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych. Partnerstwo zawiązuje się w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 9 Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30.000 EURO

 Powiat Dębicki zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły przy ulicy Słowackiego 9 w Dębicy zgodnie z ekspertyzą w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej: ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30.000 EURO

Dane teleadresowe szkoły

 

pełna nazwa szkoły  I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły
adres  ul. Słowackiego 9
kod 39-200 Dębica
województwo podkarpackie
telefon 14 6702616
fax 14 6764515
adres www jagiello-debica.edu.pl
adres e-mail liceum@jagiello-debica.edu.pl

 

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4172103

Szukaj