Hej ogarnięci !!!

„Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy” – najważniejsze informacje na temat projektu

 

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów I LO w Dębicy” realizowany jest w ramach  „Ponadnarodowej mobilności uczniów”, projektu prowadzonego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

W projekcie przewiduje się przeprowadzenie 2 mobilności ponadnarodowych do Grecji. Każda z mobilności obejmie czas niespełna 2 tygodni, w tym: zajęcia merytoryczne, realizacja programu kulturowego oraz podróż. Zajęcia merytoryczne odbywać się będą w szkole partnerskiej, Mpakogianni Private School Larisa. W ramach współpracy z młodzieżą z Grecji uczniowie Szkoły będą mieli za zadanie zaprojektować oraz wykonać strony internetowe– blogi kulinarne poświęcone tradycji greckiej i polskiej, z językiem przewodnim angielskim.

Projekt zakłada realizację celów w odniesieniu do uczniów, kadry nauczycielskiej oraz Szkoły jako organizacji. Zaangażowanie w inicjatywę kadry nauczycielskiej i zarządzającej oraz efektywna współpraca z instytucją przyjmującą pozwolą na wszechstronny rozwój zasobów w placówce. Cel kluczowy projektu związany jest ze wzmacnianiem kompetencji kluczowych wśród uczestników, a przewidywane rezultaty w tam zakresie to:

  1. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów: osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, cyfrowych, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, wielojęzyczności
  2. Rozwój wiedzy z przedmiotów podstawy programowej, m.in. jęz. obcy nowożytny, informatyka, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie,
  3. Podniesienie poziomu umiejętności językowych – zwiększenie znajomości języka angielskiego i biegłości w posługiwaniu się nim
  4. Zwiększenie zdolności interpersonalnych i kompetencji związanych ze współpracą w grupie
  5. Ograniczanie barier w dostępie do edukacji osób z mniejszymi szansami edukacyjnymi jak i zmniejszanie ryzyka przedwczesnego zakończenia edukacji.

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4209970

Szukaj