Hej ogarnięci !!!

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy na rok szkolny 2023/2024

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy  na rok szkolny 2023/2024

Podstawy prawne:

 1)     USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

2)     Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego dla publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

3)      Zarządzenie Nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.    w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim

 

Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do klasy pierwszej oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są na podstawie:

 § 1

 

Zasady rekrutacji do szkoły:

 

1. O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych  za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły, świadectwo ukończenia szkołyz wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu zewnętrznego.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.

3. W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

4. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, w tym za:

a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkimorganizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

b) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub    ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotowego  – przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 •  tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

    c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

e) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu
(zgodnie z Zarządzeniem Nr 2 /2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku szkolnym 2022/2023, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w woj. podkarpackim) :

 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 5, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8. Przeliczanie na punkty egzaminu ósmoklasisty, to wynik przedstawiony w procentach z:

 • języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35
 • języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3
 • w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty stosuje się § 8 RozporządzeniaMEiN z dnia 18listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowaniauzupełniającego dla publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

9.  Przedmioty punktowane:

 • j. polski,
 • matematyka,
 • język obcy –najwyższa ocena,
 • najwyższa ocena spośród: chemia, fizyka, geografia, historia

10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.

11.Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół  pod nazwą vEdukacja Nabór. Jest on dostępny pod adresem https://podkarpacie.edu.com.pl

12. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły i podlega weryfikacji i akceptacji.

13.Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:

 •  oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 •  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

14. Dokumenty dodatkowe wymagane przy składaniu oryginałów:

 •  2 zdjęcia podpisane na odwrocie (imię i nazwisko oraz data urodzenia) ,
 •  karta zdrowia
 •  klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia niepełnoletniego
 •  inne deklaracje (dostępne w sekretariacie szkoły)

15. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów stosuje się dodatkowe kryteria (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:

 • kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku  kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawnośćobojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą – wymienionych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy,
 • ocenazachowania,
 • ocena z języka polskiego,
 • ocena z języka obcego,
 • procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty,
 • ocena z przedmiotu zbieżnego z profilem oddziału,
 • kolejność wynikająca z ręcznego porządkowania list chętnych.

 

16. Elementy procedury odwoławczej:

a)     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić dokomisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

b)     W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c)     W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d)     W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e)     Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.


§ 2

 

Zasady przydziału do grupy językowej drugiego języka obcego

1.   Dyrektor liceum przydziela dla każdej klasy dwa języki spośród: j. francuski,j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski.
2.   Uczniowie wybierają jeden z wymienionych w pkt. 1 języków.
3.   W przypadku, gdy w klasie istnieją rozbieżności w liczebności grup drugiego języka obcego o przydziale do grupy językowej decyduje ogólna liczba punktów otrzymana  w procesie rekrutacji.

§ 3

 

Terminy rekrutacji:

1)     Od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 – składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wygenerowanych z elektronicznego systemu rekrutacji w swojej szkole podstawowej wraz z dokumentami

2)     Od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (dotyczy kandydatów nieobjętych elektronicznym systemem naboru)

3)     Do 17 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia;

4)     Od 17 lipca do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu zewnętrznego,

5)     24 lipca 2023 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

 

 

Aktywna tablica

Nasza szkoła realizuje projekt Priorytet 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Dziennik elektroniczny

Licznik odwiedzin

Odsłon artykułów:
4200714

Szukaj