Hej ogarnięci !!!

Aktualności

TRZY „CZYŚCIOCHY” W JAGIELLE!

 

 Dyrekcja Jagiełły składa serdeczne podziękowania firmie Śnieżka S.A. za dar serca: za trzy „czyściochy”, które pomogą  zachować bezpieczeństwo w szkole w tym trudnym czasie! 

Nie pierwsza to pomoc tej zacnej firmy dla Jagiełły!

Dziękujemy

 

 

 

 

 

Rekrutacja 2020/21

 I Liceum Ogólnokształcące 
im. Króla Władysława Jagiełły

39-200 Dębica 
ul Słowackiego 9

tel.: 14 670 26 16,

fax: 14 676 45 15

        Profile oddziałów 

i
zasady rekrutacji

Więcej aktualnych informacji o szkole - kliknij

Oddział
Przedmioty rozszerzorzone
Języki obce
Liczba miejsc
Kierunek studiów do których
oddział przygotowuje
Chcesz wiedzieć
więcej ?
 A1  matematyka, fizyka

 j.angielski + 

j.niem lub j.hisz

 15  matematyka, fizyka, kierunki techniczne, inne,
 A2 matematyka, informatyka 

j.angielski +

j.niem lub j.hisz 

15  matematyka, informatyka,kierunki techniczne   
 B1

j.polski, historia,

biologia 

j.angielski+ 

j.hiszp. lub j.niem 

 15

prawo, filologia polska, historia,

archeologia, socjologia,

kulturoznawstwo, psychologia

 
 B2

j.polski, historia,

wiedza i społeczeństwie 

j.angielski+

j.hiszp. lub j.niem 

 15

prawo, filologia polska, historia,

archeologia, socjologia,

kulturoznawstwo 

 
 C1  geografia, jezyk angielski  j.angielski +
j.niem lub j.ros
15 

geografia, geologia,turystyka,

misjologia, geodezja i inne

 
 C2  geografia, matematyka j.angielski +
j.niem lub j.ros 
 15

geografia, ekonomia, marketing,

stosunki miedzynaodowe 

 
D1  biologia, j.polski, j.angielski

j.angielski+

j.franc lub j.niem 

15 

biologia, filologia polska, 

psychologia i inne 

 
 D2 biologia, chemia, j.angielski 

j.angielski+

j.franc. lub j.niem 

 15

medycyna, stomatologia, 

fizjoterapia, farmacja,chemia

kosmetologia 

 
biologia, chemia 

j.angielski +

j.franc. lub j.niem 

 30

medycyna, stomatologia,

fizjoterpia, farmacja, chemia

kosmetologia

 

 

Regulamin rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy  na rok szkolny 2020/2021


 Kryteria przyjęcia absolwenta szkoły podstawowej do szkoły oraz terminy postępowania rekrutacyjnego określone są w:

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59,

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.)  Dz.U.2017.60

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 20 marca 2017 r. poz. 586).

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 21 marca  2017 r. poz. 610).

 • ZARZĄDZENIE nr 5/2020 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkól ponadpodstawowych, do publicznych szkół dla dorosłych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, na rok szkolny 2020/2021 w województwie podkarpackim.

 Zasady rekrutacji do szkoły:


 1.O kolejności przyjęć kandydatów do wybranej klasy decyduje suma punktów uzyskanych za: oceny na świadectwie ukończenia szkoły, świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie oraz punkty stanowiące wynik egzaminu zewnętrznego.

2.Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej  może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów.

3.W przypadku przeliczenia na punkty ocen z przedmiotów uwzględnianych w procesie rekrutacji, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły, za oceny wyrażone w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

c) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

4.Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

5. Za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły, w tym za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e)tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f)tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a)dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c)dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d)tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e)tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f)tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b)krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c)wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d)powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

6. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach,   z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7.Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,  w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

8.W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu zewnętrznego wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego                         mnoży się przez 0,35

2) matematyki                                  mnoży się przez 0,35

3) języka obcego nowożytnego      mnoży się przez 0,3

 

9. Przedmioty punktowane w poszczególnych oddziałach

a) oddział a: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, fizyka

b) oddział b: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, historia

c) oddział c: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, geografia

d) oddział d: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, biologia

e) oddział e: język polski, matematyka, najwyższa ocena z języka obcego, wyższa ocena z biologii lub chemii

10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami, przyjmowani są w pierwszej kolejności do klasy pierwszej.

11.Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie. Do dyspozycji uczniów został oddany elektroniczny system wspomagania scentralizowanej rekrutacji do szkół  pod nazwą vEdukacja Nabór. Jest on dostępny pod adresem https://podkarpacie.edu.com.pl

12. Formularz wniosku składany jest do dyrektora szkoły i podlega weryfikacji i akceptacji.

13.Kandydaci zakwalifikowani do danego oddziału potwierdzają wolę podjęcia nauki przez dostarczenie:

a)oryginału świadectwa ukończenia szkoły 

b)oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

c)3 zdjęć w tym jedno przekazane w sposób elektroniczny tzn. nagrane na płycie CD lub DVD.

d)karty zdrowia ( po 1 września )

14. Przy równej ilości punktów uzyskanych przez kandydatów proponuje się stosowanie dodatkowych kryteriów (ex-aequo) do momentu zróżnicowania kandydatów:

a)kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

b)kandydat spełnia jedno lub więcej z kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

c)ocena zachowania

d)procentowy wynik sumaryczny z egzaminu zwnetrznego

e)średnia z przedmiotów obowiązkowych

f)ocena z języka polskiego

g)ocena z języka obcego

15. Elementy procedury odwoławczej:

a) W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

b)W terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenia uzasadnienia komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym

c)W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

d)W terminie 3 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest zobowiązany rozpatrzyć odwołanie. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

e)Wszystkie wnioski i odwołania wymagają formy pisemnej oraz powinny zawierać dane kontaktowe osoby składającej.

 Zasady przydziału do grupy językowej drugiego języka obcego

1. Dyrektor liceum przydziela dla każdej klasy dwa języki spośród: j. francuski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski.

2. Uczniowie wybierają jeden z wymienionych w punkcie 1 języków.

3. W przypadku, gdy w klasie istnieją rozbieżności w liczebności grup drugiego języka obcego o przydziale do grupy językowej decyduje ogólna liczba punktów otrzymana w procesie rekrutacji.

 

 

Harmonogram i procedura konsultacji

Lp.

Data

Przedmioty

Czas

1

1 czerwca 2020 r.

j. polski, historia, wos

8:00 – 14:00

2

2 czerwca 2020 r.

matematyka, fizyka, geografia

8:00 – 14:00

3

3 czerwca 2020 r.

języki obce

8:00 – 14:00

4

4 czerwca 2020 r.

biologia, chemia

8:00 – 14:00

5

5 czerwca 2020 r.

pozostałe przedmioty

8:00 – 14:00


PROCEDURA PRYCHODZENIA/WYCHODZENIA oraz PRZEBYWANIA UCZNIÓW w SZKOLE 

( od 1 czerwca 2020 r.)

 1. Konsultacje odbywają się wg ustalonego harmonogramu, z optymalnym i bezpiecznym wykorzystaniem proponowanego czasu ich trwania.
 2. W szkole prowadzony jest rejestr zgłoszeń konsultacji oraz rejestr odbytych konsultacji (w sekretariacie szkoły).
 3. W salach lekcyjnych może przebywać jedna osoba na 4 m2 powierzchni sali, z uwzględnieniem 2 m dystansu społecznego i 1,5 m odległości pomiędzy stolikami.
 4. Maksymalna ilość uczniów stanowiących  grupę podczas konsultacji to 12 osób
 5. Nauczyciele informują dyrekcję o planowanej imiennej liczbie osób biorących udział w konsultacjach oraz planowanym czasie konsultacji, podając jednocześnie szybką ścieżkę komunikacji z rodzicami uczniów niepełnoletnich.
 6. Potwierdzenie konsultacji dla uczniów (w określonym czasie) wymaga zgody dyrekcji, wynikającej z ilości osób mogących przebywać jednocześnie na terenie szkoły.
 7. Konsultacje należy planować  z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
 8. Wejście/wyjście następuje pojedynczo z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa ( osłona na usta i nos).
 9. Wejście/wyjście możliwe jest tylko od strony dziedzińca szkoły.
 10. Uczniowie w oczekiwaniu przed wejściem zachowują bezpieczny dystans (2m).
 11. W czasie pobytu w szkole stosują się do wszelkich zaleceń sanitarnych ( np. korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk, korzystanie z toalet).
 12. Ogranicza się możliwość przemieszczania po szkole tylko do celów niezbędnych ( do/z sali konsultacji, do/z najbliższej toalety bez względu na jej przeznaczenie).
 13. W celu skorzystania z biblioteki szkolnej należy wizytę umówić zdalnie ( w sekretariacie) i stosować się do procedur wejścia/wyjścia oraz pobytu w bibliotece.
 14. Nie ma możliwości korzystania z szatni.
 15. Po opuszczeniu budynku szkoły uczniowie zobowiązani są bezzwłocznie opuścić teren szkoły.

 

Podziękowanie

 

 

Biuro Turystyczne Lucyna

 

ufundowało nagrody książkowe najlepszym tegorocznym maturzystom naszego liceum.

Dyrekcja, nauczyciele, Rada Rodziców serdecznie dziękuje za okazaną wspaniałomyślność.

 

 

 

Logowanie do portalu Microsoft Office 365 i aplikacji Teams

Uczniowie będą samodzielnie dołączać  do grup lekcyjnych dopiero wówczas kiedy ich nauczycile prześlą im kod grupy który uczniowie wykorzystają przy zapisywaniu  do konkretnego zespołu. (patrz instrukcja). Wcześniej uczniowie Ci, otrzymają na swoje skrzynki pocztowe E-MAIL(adresy takie same jak w dzienniku elektonicznym) wiadomość od "Microsoft on behalf of your organization" o założeniu konta Microsoft z nazwą użytkownika i hasłem. Od tego momentu można postępować zgodnie z instrukcja podaną w linku:

Link zawiera instrukcję dla ucznów nauczycieli którzy będą korzystali z aplikacji Teams.

Pierwsze logowanie - kliknij i zobacz, pobierz instrukcję

Nie dajcie się wirusowi!!!

Do zobaczenia online!!!

 

Informacja

Od jutra tj. 25 marca 2020 r. rozpoczynają się lekcje nauczania zdalnego wg. obowiązujących dotychczas (przed zawieszeniem) planów lekcji dla  każdej klasy.

 

l.1 początek  8.00 

l.2 poczatek 8.50 

l.3 początek 9.40  

l.4 początek 10.40 

l.5 poczatek 11.30 

l.6 poczatek 12.20 

l.7 początek 13.10 

l.8 początek 14.00

l.9.początek 14.50

 

Tym razem w Tarnowie!

Uczniowie klasy Ia wraz z opiekunami - nauczycielmi wf - panem Marcinem Ciurkotem  i panem Grzegorzem Mytkosiem odwiedzili 6 marca 2020 r. nowiutką halę widowiskowo-sportową w Tarnowie, a powodem był mecz piłki ręcznej mężczyzn pomiędzy Grupą Azoty Tarnów i Wybrzeżem Gdańsk Torus. Początkowo to Tarnowianie byli górą i po pierwszej połowie prowadzili dwoma punktami. W drugiej nie było już tak łatwo i po szybkiej utracie prowadzenia przegrali z Wybrzeżem Gdańsk 31:34."

 

Regulamin konkursu „Powiat dębicki – moja mała ojczyzna”

 

1. Cele konkursu:

 Poznawanie geografii, historii, folkloru, kultury i aktualnych wydarzeń w najbliższym otoczeniu ucznia (powiat dębicki).

Doskonalenie umiejętności zdobywania wiedzy, jej przetwarzania i prezentowania.

 2. Uczestnicy:

 Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu powiatu dębickiego.

Uczestników typują nauczyciele geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie ze szkół, biorącychudział w konkursie.

Szkołę może reprezentować maksymalnie trzech uczniów.

Na konkurs uczniowie przychodzą z aktualną legitymacją szkolną i długopisem, po uprzednim dostarczeniu prezentacji (Por. punkt 6 d) niniejszego Regulaminu)

3.Terminy

Dokładny termin konkursu zostanie ogłoszony do 01.03.2020r. na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Dębicy (www.powiatdebicki.pl) i I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy (http://www.jagiello-debica.pl).

Przewidywany termin konkursu: druga połowa marca 2020 roku.

4.Organizatorzy

 • Powiat Dębicki – patronat Starosta Powiatu Dębickiego.
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy.

5.Wymagania

Znajomość geografii, historii i wydarzeń współczesnych dotyczących Ziemi Dębickiej.

Indywidualne przygotowanie przez uczestnika prezentacji dotyczącej wybranej miejscowości Powiatu Dębickiego oraz sylwetki absolwenta I LO w Dębicy i jej publiczna prezentacja.

Prezentacji dokonują tylko uczestnicy zakwalifikowani do części finałowej konkursu.

 

Czytaj więcej: Regulamin konkursu „Powiat dębicki – moja mała ojczyzna”

Wolontariuszki na oddziale dziecięcym szpitala w Dębicy

Dnia 17.12.grupa Wolontariuszek (przedstawicielki naszego Liceum z kl.2b w integracji z 2LO)wraz z opiekunką Wolontariatu pedagog Małgrzata Gawle- Wiernasz odwiedziła chore dzieci na Odziale Dziecięcym w Szpitalu w Dębicy. Miło upłynął wszystkim czas. Mali pacjenci otoczeni zostali empatia, bliskością Rodziców, Personelu medycznego i Wolontariuszy zgromadzonych w Świetlicy przy zapalonych świecach choinki. Wolontariuszki wraz z opiekunką swój pobyt oprócz spontanicznej zabawy, rozmów zakonczyli wspolnie spiewanymi koledami, życzeniami świątecznymi oraz upominkami.
Personel medyczny odwzajemnil całej społeczności szkolnej życzenia świąteczne aby Świeta Bożego Narodzenia napełniły wszystkich pokojem i miłością.

 

 

38 Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

W dniu 13. 12. 2019r. uczniowie naszej szkoły z klasy 3a wraz z Panią Wicedyrektor uczestniczyli w obchodach 38 rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Uczniowie pod opieką Pani Ludmiły Stelmach-Kołodziej udali się na Plac Solidarności w Dębicy, aby tam w obecności Starosty Dębickiego wspólnie odmówić modlitwę oraz złożyć znicze.

 

 

Krośnieńskie Wykłady związane z ekologią i ochroną środowiska

Uczniowie naszego liceum drugi rok z rzędu brali udział w wykładach ekologiczno – środowiskowych, organizowanych przez  Państwową Wyższą Szkołę Zawodowa w Krośnie. Tematyka  wykładów  obejmowała zagadnienia szeroko rozumianej biologii, ekologii oraz ochrony środowiska. Panele wykładów ułożone zostały w taki sposób aby ukazać problemy z  nadmierną produkcją odpadów oraz sposobami ich ograniczenia  i eliminowania.  Jak co roku głównym tematem były zagadnienia związane z  Ogólnopolską Olimpiada Ekologiczną, która w naszym liceum cieszy się ogromnym zainteresowaniem.

Młodzież z przyjemnością wysłuchała prelegentów.

Biorącym udział w etapie szkolnym olimpiady życzymy wysokich wyników.

 

 

 

 

Sejmik Ekologiczny „Oblicza wody”.

Po raz XIV przy współpracy Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz Zespołu Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy zorganizowany został (11 grudnia br.) Sejmik Ekologiczny pod nazwą „Oblicza wody”. W wydarzeniu wzięła udział młodzież klasy 1d3 naszego liceum.

Magdalena Depa – Muniak, Jolanta Soboń, Magdalena Kaczmarczyk, Jolanta Ciba oraz Magdalena Kusiba jako prelegentki w przygotowanych prezentacjach poruszały tematy związane z tematem przedsięwzięcia: znaczenie wody w życiu człowieka, fakty i mity o przysłowiowej „kranówce”, ocena wód powierzchniowych województwa i powiatu oraz nawadnianie gospodarstw rolnych w kontekście ochrony gleb i wód.

Wydarzenie miało na celu zwiększenie ekologicznej świadomości wśród młodzieży, zwrócenie uwagi na problem dotyczący wody – jej braku, zanieczyszczeń etc. oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy.

Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Dnia 18.11.br w naszej Szkole gościliśmy koordynatora Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI z Poznania Wojciecha Zięba.W ramach tego spotkania wygłosił prelekcje Adopcja Serca szansa dla dzieci z ubogich Krajów Trzeciego Świata. Ukazał w trakcie tego spotkania istotę i sens Adopcji Serca polegającą na symbolicznym przyjęciu do swego serca i rodziny osieroconego lub biednego dziecka żyjącego w skrajnej nędzy i ubóstwie. Prelekcja ta ubogacona przeżyciami osobistymi autora i zdjęciami pogłebiła świadomość i wiedze wśród słuchaczy zarówno Uczniow i Nauczycieli o życiu dzieci i dorosłych żyjacych w skrajnym ubóstwie między innymi w Afryce jak i o możliwości pomocy w różnych aspektach począwszy od duchowych a kończąc na materialnych.

 

Goście z Ukrainy z wizytą w naszej szkole

W dniach od 12 do 15 listopada gościliśmy delegację dwojga nauczycieli ze szkoły w Równem na Ukrainie. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie metod nauczania oraz sposobów organizacji pracy w szkole. Katerina i Serhiy mieli okazję obserwować lekcje, a także m.in. dowiedzieć się, jak prowadzić dokumentację szkolną w formie dziennika elektronicznego. Spotkali się również z uczniami, aby opowiedzieć im o swojej szkole, ukraińskim systemie edukacji oraz codziennym życiu na Ukrainie. Oprócz zajęć związanych stricte z celem wizyty, udało się im również pojechać do Krakowa, a także zwiedzić ekspozycję w lokalnym muzeum.

Wizyta przebiegła w bardzo serdecznej i życzliwej atmosferze, a jej podsumowaniem były obopólne deklaracje o chęci nawiązania współpracy między obydwiema szkołami.

 

Wystawa tematyczna w Muzeum Regionalnym w Dębicy

   „Dzień, w którym pękło niebo… dębicki wrzesień 1939”- to hasło przewodnie wystawy czasowej w Muzeum Regionalnym w Dębicy. Fotografie, zabytki czy ścieżka dźwiękowa pozwalają zapoznać się z dziejami dębiczan u progu II wojny światowej. 
13.11.2019 r. uczniowie z klas 2c i 2b (grupa dziennikarska) mieli okazję zapoznać się z wydarzeniami z tamtych lat, zwiedzając wspomnianą wystawę i słuchając wykładu przewodnika, który fachowo i ciekawie opisał losy mieszkańców Dębicy, biorących udział w wojnie obronnej 1939 r.

 

Licencja

To jest mój utwór.

 

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Znacząca umowa nieodpłatnego przekazania wyposażenia na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

W obecności  Pana Adama Pieniążka  Wicestarosty Powiatu Dębickiego podpisana została w szkole dnia 12 listopada 2019 r. umowa dotycząca przekazania szkole sprzętu o wartości (wg cen zakupu) 108 411,48 zł. Przekazującym jest Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych z siedzibą w Dębicy.

W skład przekazanego sprzętu wchodzi m.in. pracownia językowa, monitory dotykowe 65”, laptopy, projektory, pomoce do pracowni fizycznej i chemicznej, kserokopiarka, wizualizer, defibrylator, stoliki, ławki i sprzęt sportowy.

W imieniu „Przekazującego” umowę podpisali Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani mgr inż. Barbara Olechniewicz oraz Członek Zarządu  Stowarzyszenia Pan mgr Jarosław Urbański. W imieniu „Przyjmującego” umowę podpisał Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły Pan mgr Wiesław Ostafin.

Dyrektor szkoły podziękował w imieniu całej społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy za tak hojny dar na rzecz szkoły. Podobne podziękowanie złożył Pan Wicestarosta, który jednocześnie zwrócił uwagę, że jest to przykład korzyści jakie wynikają z właściwych relacji pomiędzy różnymi instytucjami.

 

Święto Niepodległości

„Polska to jest wielka rzecz!”

„I my sami jeszcze nie wiemy, co i jak, gdyż dopiero pierwszy wiosenny wiatr powiał w nasze twarze. To dopiero przedwiośnie nasze.”

/S. Żeromski „Przedwiośnie”/

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości jest polskim świętem państwowym, upamiętniającym odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Uwolnienie kraju z jarzma zaborców nastąpiło po 123 latach trwania zniewolenia.

Oficjalnie Święto Niepodległości zaczęto regularnie obchodzić 11 listopada 1937 roku, przy czym obchody odbyły się tylko dwa lata z rzędu ze względu na wybuch II wojny światowej. W 1945 roku święto zniesiono na czas okupacji, a przywrócone zostało jako Narodowe Święto Niepodległości dopiero w 1989 roku.

W miejskich obchodach, upamiętniających 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział dyrekcja naszej szkoły, nauczyciele oraz młodzież. Poczet sztandarowy I LO godnie reprezentowali uczniowie z klasy 2 f: Anna Haptaś, Kinga Kipa, Mateusz Zając.

 „…ojczyzna to chemia;

serce, jak się czego uczepi,

to dynamit”

 /S. Wyspiański „Wesele”/

Wykład Pan Profesora Leszka Starkela absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy

W dniu 8.11.2019 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odbył się wykład profesora Leszka Starkela. Pierwsza część wykładu poświęcona była badaniom Pana Profesora w Karpatach, druga część badaniom procesów grawitacyjnych na terenie Wyżyny Dardżyling w Indiach.

W wykładzie uczestniczyły klasy realizujące rozszerzony program nauczania geografii.

Pan Profesor Leszek Starkel jest absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy. W tym roku minęło 70 lat jak zdał maturę w Jagielle. Następnie studiował geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach podjął pracę w Instytucie Geografii   i przestrzennego zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

W swojej pracy naukowej początkowo zajmował się zagadnieniami geologii, paleontologii i geomorfologii Karpat, później prowadził badania w Indiach. Jest autorem licznych publikacji i rozpraw naukowych. Za swoje osiągnięcia, jako jeden z dwóch Polaków (obok Pawła Edmunda Strzeleckiego), otrzymał Gold Founders Medal (Medal Odkrywców), który jest najwyższym wyróżnieniem Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego (odznaczenie wręcza królowa brytyjska). Profesor Leszek Starkel został odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 Profesor odwiedza I LO w Dębicy, w bieżącym (2019 roku) dwukrotnie. Obok wiedzy geograficznej Pan Profesor dostarczył cennych informacji na temat funkcjonowania szkoły tuż po drugiej wojnie światowej.

 Fotografie z wykładu

Pamiętamy

Jak co roku przed Wszystkimi Świętymi społeczność I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy odwiedziła groby nauczycieli, które znajdują się na Starym Cmentarzu w Dębicy. Odwiedzaliśmy groby tych, którzy pracowali w I Liceum Ogólnokształcącym na początku jego istnienia jak i tych, którzy pracowali w nim jeszcze kilkanaście, kilka lat temu.

 

„Listopadowe wspomnienie”

Prawie siedem lat temu pożegnaliśmy profesora Kazimierza Gwoździa, który od 1963 roku był nauczycielem matematyki w naszym liceum. Przepracował w „Jagielle”  38 lat, a na zasłużoną emeryturę odszedł w 2001 roku. Miał opinię wymagającego nauczyciela, który z matematyczną precyzją oceniał rozwiązywane zadania. Poza nauczaniem był opiekunem Spółdzielni Uczniowskiej, która prowadziła sklepik szkolny. Jako wychowawca organizował wyjazdy do Krakowa na operetki, których był miłośnikiem. Na wakacjach wielokrotnie był opiekunem dwutygodniowych obozów nad morzem dla uczniów szkoły.

Pozostaje w pamięci wielu absolwentów naszej szkoły oraz współpracowników, w szczególności tych, którzy są jeszcze czynni zawodowo.

Spoczywa na Cmentarzu Parafialnym w Bibicach koło Krakowa.